Pro osídlování našeho kraje platí asi vysvětlení, že založení obce svěřil "pán" zkušenému muži, který dle toho, kolik měl k dispozici půdy, sehnal potřebný počet lidí, kteří byli ochotni odejít z domova. Dále vyhledal místo pro budoucí obec, určil místo pro jednotlivé statky a vyměřil polnosti. Poněvadž však noví osadníci neměli peněz na zaplacení půdy, nestali se jejími majiteli, ale jen dědičnými nájemci. Uvolili se dávat svému pánovi pravidelný úrok, různé dávky jako vajíčka, kuřata, obilí apod. a pomáhat při různých pracích.

Úrokové a desátkové povinnosti našich předků jen potvrzují tuto domněnku.

Zakladatel obce se stal dědičným či zákupním rychtářem, zastupoval vrchnost, měl právo šenku a prodeje soli. Některé obce mají dle svého zakladatele i jméno.

Je pravděpodobné, že i Vranová má jméno po osazovateli (lokátorovi) - Vránovi. Říkalo se původně Vránova osada, ves. Časem se osada, ves zapomnělo a přesmyknutím se říkalo Vranová. Pověst vypráví o hrádku a místu, kde měl stát, a dodnes se tam říká na Hradisku.

Dle všech záznamů, které máme k dispozici, můžeme brát rok 1398 jako první písemnou zmínku o Vranové za věrohodný. Věrohodné jsou i další záznamy. Dočítáme se, že Vranová náležela ve 14. století celá k panství Letovskému.

Začtěme se do těchto pro nás historických zápisů. Roku 1398 daroval Sigmund z Ronova a Letovic své manželce Elšce ves Vranovou a 2 dvory s příslušenstvím.

Dále: "R. 1407 jmenuje se Štěpánek z Vranové, jenž měl od Hynka z Letovic list na Vranovou, jehož však tehdy Hynek poháněl za 100 kop, že mu nesloužil jak měl."

Roku 1447 bylo zboží Letovské rozděleno na dvě polovice, z nichž jednu koupil od Miloty z Tvorkova (byl to druhý manžel Elšky) a choti Elšky z Ronova Vaněk z Boskovic, druhá polovice zůstala u pánů z Lomnice, jimž také z polovice náleželo panství Letovské. Každý z těchto pánů vlastnil polovinu hradu, dvora, městečka, vesnic a lesů. Během jejich vlády nad polovicemi panství často vedli spory u soudu.

Boskovická polovice (vesnice) zůstala již stále u panství Letovského, Lomnickou polovici však prodali r. 1524 bratři Jiří a Jan z Lomnice, spolu ještě s jinými dědinami a rybníkem Stvolovským u Vranové Kryštofovi z ;Boskovic a na Třebové, který ho přenechal r. 1531 zase Pavlovi z Vojenic, jenž toto získané zboží připojil ke svému panství Křetínskému. Od té doby zůstala polovina Vranové s Břesicemi při Křetíně a Vranová byla rozdělena na Křetskou a Letovskou stranu.

Roku 1499 přešel majetek boskovské poloviny Letovského panství na Ladislava z Boskovic. Ten byl slavným studovaným mužem. Aby mohl převzít rodný statek, vzdal se církevních hodností (probošství u sv. Petra v Brně). Ladislav z Boskovic značně rozšířil své panství, přikoupil mnoho vesnic a městeček. Koupil i druhou polovinu letovského hradu s ;městečkem od Lomnických pánů, a tak se stal v Letovicích opět jediným pánem. Ladislav koupil i polovinu Vranové.

Letovská část obce Vranové měla svou vrchnost v Letovicích, kam byla tato část obce i přiřazena. Křetská strana měla svou vrchnost ve Křetíně a tam byla i přifařena.

Zrušením roboty r. 1848 robotní povinnosti padly, ale farní rozdělení bylo sjednoceno až r. 1924, kdy celá obec byla definitivně přifařena do Křetína. Do dnešních dnů však přetrvává pohřbívání zemřelých z Letovské strany do rodinných hrobů na letovickém hřbitově. Zůstalo i označení Křetská a Letovská strana.